سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

سلام

یکی تو راست میگی، یکی پینوکیو

یکی تو مهربونی، یکی خرس مهربون
یکی تو قشنگ راه میری، یکی تنسی تاکسیدو

 یکی موهای تو قشنگه، یکی موهای آنشرلی
یکی خونه شما قشنگه، یکی خونه مادر بزرگه

یکی تو سفیدی، یکی سفید برفی
یکی گوشهای تو قشنگه، یکی گوشهای زی زی گولو

 یکی نو خوشگلی، یکی پلنگ صورتی
یکی تو زبلی، یکی ملوان زبل

یکی ما دوتا با هم خوبیم، یکی تام و جریi!i